سیم جامپر نر به ماده 20cm فلت 40 رشته
سیم جامپر نر به نر ۳۰cm فلت ۴۰ رشته

ناموجود