20,000 تومان

خازن 10 میکروفاراد 160 ولت بی پلار - BP
خازن ۱۰ میکروفاراد ۱۶۰ ولت بی پلار – BP

20,000 تومان