کلید راکر بزرگ چراغ دار 30 آمپر
کلید راکر بزرگ چراغ دار ۳۰ آمپر