کلید راکر بزرگ چراغدار ۱۰ آمپر
کلید راکر بزرگ چراغدار ۱۰ آمپر