145,000 تومان

کابل HDMI به طول 5 متر
کابل HDMI به طول ۵ متر