5,500 تومان

چسب حرارتی جانسون 7 میلی متری(نازک)
چسب حرارتی ۷ میلی متری(نازک)