پیزو الکتریک مخصوص بخار آب سرد 20mm سیم دار
پیزو بخورسرد مخصوص بخار آب سرد ۲۰mm سیم دار

ناموجود