7,000 تومان

پولی 33 میلی متر با شفت برنجی
پولی ۳۳ میلی متر با شفت برنجی