7,500 تومان

هسته فریت ۱۹*۱۶ EE با قرقره ۱۰ پین ایستاده