38,000 تومان

ماژول ساعت DS1307 دارای ارتباط I2C
ماژول ساعت DS1307 دارای ارتباط I2C

38,000 تومان