45,000 تومان

ماژول راه اندازی LCD کاراکتری 2*16 با استفاده از I2C
ماژول راه اندازی LCD کاراکتری ۲*۱۶ با استفاده از I2C