80,000 تومان

ماژول اندازه گیری ولتاژ جریان INA219 DC با خروجی I2C
ماژول اندازه گیری ولتاژ جریان INA219 DC با خروجی I2C