سیم 2 رشته ضخامت 2x0.25 میلی متری مشکلی و قرمز
سیم ۲ رشته ضخامت ۲×۰٫۲۵ میلی متری مشکلی و قرمز

ناموجود