135,000 تومان

سیم ۰٫۵mm حلقه 80 متری رنگ زرد
سیم ۰٫۵mm حلقه ۸۰ متری رنگ زرد