43,000 تومان

سیم اتو 2X0.75mm طول ۱٫۵ متر
سیم اتو ۲X0.75mm طول ۱٫۵ متر

43,000 تومان