دی او بی 60 وات سفید برق مستقیم 220 ولت
دی او بی ۶۰ وات سفید برق مستقیم ۲۲۰ ولت

ناموجود