32,000 تومان

دستگیره تسمه ای 21 سانتی متر با مغزی تسمه فلزی_فنری
دستگیره تسمه ای ۲۱ سانتی متر با مغزی تسمه فلزی_فنری

32,000 تومان