700 تومان

خازن 220 نانو فاراد عدسی 50 ولت
خازن ۲۲۰ نانو فاراد عدسی ۵۰ ولت