750 تومان

خازن سرامیکی 100pF / 2KV
خازن سرامیکی ۱۰۰pF / 2KV