5,500 تومان

خازن
خازن الکترولیتی ۱۰۰uF / 50V بسته ۵ تایی

5,500 تومان