2,500 تومان

خازن
خازن الکترولیتی ۱۰۰uF / 16V بسته ۵ تایی