10,000 تومان

تگ RFID -TAG RFID کارتی 125KHZ
تگ RFID -TAG RFID کارتی ۱۲۵KHZ