460,000 تومان

تستر قطعات الکترونیکی LCR-T4 همراه با کیس پلکسی
تستر قطعات الکترونیکی LCR-T4 همراه با کیس پلکسی

460,000 تومان