3,000 تومان

ترانزیستور 2SA1020
ترانزیستور ۲SA1020