17,000 تومان

برد سوراخدار 567 نقطه
برد سوراخدار ۵۶۷ نقطه

17,000 تومان