125,000 تومان

برد تغذیه کلید دار DVB ولتاژ 5و15و21
برد تغذیه کلید دار DVB ولتاژ ۵و۱۵و۲۱

125,000 تومان