5,000 تومان

آی سی تولید ولتاژ منفی 7660
آی سی آپ امپ UA741 – LM741