120,000 تومان

آداپتور6 ولت ۱۰۰۰ میلی ترانسی
آداپتور۱۲ ولت ۵۰۰ میلی ترانسی