230,000 تومان

ماژول دما و رطوبت DHT22 یا AM2303
ماژول دما و رطوبت DHT22 یا AM2303