80,000 تومان

سیم 0.25mm حلقه 80 متری رنگ سبز
سیم ۰٫۲۵mm حلقه ۸۰ متری رنگ سبز