دی او بی 50 وات سفید برق مستقیم ۲۲۰ ولت
دی او بی ۵۰ وات سفید برق مستقیم ۲۲۰ ولت

ناموجود