3,500 تومان

ترانزیستور 2sc2230
ترانزیستور ۲sc2230